Trang chủ | Bán | Mua | Phối | Trang trại | Bác sĩ

1.3.1. Người dùng cần liên hệ mua, bán, phối

- Trong chi tiết thú cưng của bán, phối, chọn  để gửi thông tin cho người đăng

- Thông tin liên hệ sẽ được gửi đến người đăng bán, phối. Họ sẽ dùng thông tin này để liên hệ người có nhu cầu gửi thông tin
- Nếu người dùng đã đăng nhập, thông tin đăng ký sẽ được điền vào các trường liên hệ
 
Góp ý