Trang chủ | Bán | Mua | Phối | Trang trại | Bác sĩ

1.3.3. Chủ nuôi liên hệ người có nhu cầu

 

- Danh sách thông tin liên hệ, chủ nuôi dùng thông tin trên để liên hệ với người có nhu cầu
- Nếu các thông tin không hợp lệ, hoặc không cần hiển thị nữa có thể chọn [Ẩn thông tin này]
 
Góp ý