Trang chủ | Bán | Mua | Phối | Trang trại | Bác sĩ

3.2.3. Tiêm phòng thú cưng


Chọn loại tiêm phòng, nếu không có trong danh sách, hãy chọn [+] bên cạnh loại tiêm phòng, chọn [Thêm loại tiêm phòng] để hoàn tất

Chọn ngày tiêm phòng và ngày nhắc, xong chọn [Thêm loại lịch tiêm phòng] để lưu
 
Góp ý