Trang chủ | Bán | Mua | Phối | Trang trại | Bác sĩ

3.2.1. Chuyển nhương thú cưng; đăng bán, phối


- Để chuyển nhượng thú cưng cho người khác, nhập số điện thoại người dùng đó vào ô “tìm kiếm khách hàng”, chọn khách hàng trong danh sách, nhấn chuyển nhượng để hoàn tất
CHÚ Ý:
Nếu khách hàng không tồn tại, chọn thêm khách hàng, nhập thông tin khách hàng để hoàn tất
Tài khoản người dùng cần phải xác nhận mới có thể chuyển thú cưng, nếu là khách hàng tự thêm, thú cưng sẽ được chuyển vào “danh sách khách hàng”

: Thú cưng sẽ chuyển vào danh sách bán mất
, : Chọn đăng thú cưng vào mục bán, phối ở trang chủ

CHÚ Ý: Yêu cầu bán, phối cần thời gian để được quản trị xét duyệt, thú cưng không đạt yêu cầu sẽ hiện thông báo dưới mục cần bán, cần phối
 
Góp ý