Trang chủ | Bán | Mua | Phối | Trang trại | Bác sĩ

3.2.4. Chỉnh sửa, xem cha mẹ

- Chỉnh sửa thông tin thú cưng, thao tác giống như lúc thêm thú cưng
- Cha, mẹ thú cưng sẽ được hiển thị bên dưới bên dưới, nếu không có cha mẹ, nút sẽ bị làm mờ
 
Góp ý