Trang chủ | Bán | Mua | Phối | Trang trại | Bác sĩ

5.2. Cập nhật email người dùng

- Chọn [Email] từ trang quản lý, sau đó nhập email vào trường bên dưới, chọn [Lưu email] để hoàn tất
 

 
Góp ý