Trang chủ | Bán | Mua | Phối | Trang trại | Bác sĩ

4.2.2. Phối giống


- Chọn ngày phối, số lượng con dự kiến, nếu con phối đã sinh, hãy chỉnh sửa số lượng này > 0
- Chọn đối tượng phối, tìm kiếm bằng số điện thoại chủ, hoặc thêm thông qua nút [+] bên cạnh
- Thông tin phối giống sẽ được hiển thị bên dưới

 
Góp ý