Trang chủ | Bán | Mua | Phối | Trang trại | Bác sĩ

4.2.3. Lịch sử tiêm phòng


- Thao tác giống như trong bảng chọn nhanh, bao gồm thêm, loại tiêm phòng, chọn ngày tiêm, ngày nhắc
- Danh sách tiêm phòng được hiển thị như bên dưới:

- Hãy chú ý ngày tái chủng thú cưng ở đây, và tái chủng đúng thời gian.
- Nếu quá hạn dòng tiêm phòng sẽ hóa thành màu đỏ

 
Góp ý