Trang chủ | Bán | Mua | Phối | Trang trại | Bác sĩ

4.2.4. Lịch sử bệnh


- Chọn ngày bệnh, ngày điều trị, loại bệnh, xong chọn [Thêm lịch sử bệnh] để hoàn tất
- Nhập 1 ký tự bất kỳ có thể xem được danh sách gợi ý để nhập nhanh
- Danh sách lịch sử bệnh sẽ hiển thị như bên dưới:

- Danh sách lịch sử bệnh giúp chủ nuôi có thể chủ động chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa.
- Mục ghi chú có thể dùng để lưu lại các loại thuốc, biện pháp đã sử dụng.
 
Góp ý