Trang chủ | Bán | Mua | Phối | Trang trại | Bác sĩ

4.2.1. Gia phả

- Thông tin gia phả, bố me, ông bà sẽ được hiển thị tại đây
- Nút  để hiển thị thông tin chung thú cưng
- Nút  để mở rộng cây gia phả sang đời ông bà
 
Góp ý